6 thg 10, 2011

Quy Luật Sống Còn F1 (Survivor's Law I) TVB - 25/25 tập USLT

Quy Luật Sống Còn I (Survivor's Law I )
25 tập, MPG format, US lồng tiếng

Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=ESK7ZCYO QuyLuatSongCon 01.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=GVY5LBET QuyLuatSongCon 01.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=LKRHEFJE QuyLuatSongCon 01.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=YYCVUA6A QuyLuatSongCon 01.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=DIXY0FL2 QuyLuatSongCon 01.mpg.005

Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=WKVNMFHL QuyLuatSongCon 02.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=HRJMOC86 QuyLuatSongCon 02.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=ACIVCNP0 QuyLuatSongCon 02.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=N583DNTV QuyLuatSongCon 02.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=4OMV13HS QuyLuatSongCon 02.mpg.005

Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=F4X20LLG QuyLuatSongCon 03.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=Y1513SLD QuyLuatSongCon 03.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=G46N4SC3 QuyLuatSongCon 03.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=D163CWHS QuyLuatSongCon 03.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=LSC7TV69 QuyLuatSongCon 03.mpg.005

Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=BX3J5OXV QuyLuatSongCon 04.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=VW5DSQ46 QuyLuatSongCon 04.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=TNE82ZVR QuyLuatSongCon 04.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=33ECVD31 QuyLuatSongCon 04.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=8EZ28IJ4 QuyLuatSongCon 04.mpg.005

Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=E13JD1BX
http://www.megaupload.com/?d=MLPWTEPO
http://www.megaupload.com/?d=S33FDIIG
http://www.megaupload.com/?d=WP782DA1
http://www.megaupload.com/?d=ANE4GX00

Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=NEGB3NPP
http://www.megaupload.com/?d=XL9VXDVY
http://www.megaupload.com/?d=XX5B0XB9
http://www.megaupload.com/?d=2ODWGFKN
http://www.megaupload.com/?d=E22MAXB1

Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=V7TUWY7V QuyLuatSongCon 07.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=86LN4C5X QuyLuatSongCon 07.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=IERFNCD0 QuyLuatSongCon 07.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=J5SZWYZT QuyLuatSongCon 07.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=X4T2CHEU QuyLuatSongCon 07.mpg.005

Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=UHKVCJE0 QuyLuatSongCon 08.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=XLHLQSW0 QuyLuatSongCon 08.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=88BZX9NY QuyLuatSongCon 08.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=LPG0N2M1 QuyLuatSongCon 08.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=NYMB57CR QuyLuatSongCon 08.mpg.005

Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=YJQY4Z2L QuyLuatSongCon 09.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=5LMVXVZ6 QuyLuatSongCon 09.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=IL0SWWPX QuyLuatSongCon 09.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=6QJVX3IV QuyLuatSongCon 09.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=EHW3VBOU QuyLuatSongCon 09.mpg.005

Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=CPWWPNTQ QuyLuatSongCon 10.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=04KDZRHY QuyLuatSongCon 10.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=6NUFMUDJ QuyLuatSongCon 10.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=UYTV58Y0 QuyLuatSongCon 10.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=LVR0R68L QuyLuatSongCon 10.mpg.005

Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=XRX9HTJ8 QuyLuatSongCon 11.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=0OB7T6OH QuyLuatSongCon 11.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=LTQNTKNJ QuyLuatSongCon 11.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=645R0HY3 QuyLuatSongCon 11.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=UPM93KVT QuyLuatSongCon 11.mpg.005

Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=I13VEDT2 QuyLuatSongCon 12.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=XQQCCZ21 QuyLuatSongCon 12.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=45J91A61 QuyLuatSongCon 12.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=3IH0GPNN QuyLuatSongCon 12.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=IXBX0ZLE QuyLuatSongCon 12.mpg.005

Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=GBSN1S4C QuyLuatSongCon 13.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=GI7KXXZP QuyLuatSongCon 13.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=XKHLH5HE QuyLuatSongCon 13.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=Y7Y8BU41 QuyLuatSongCon 13.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=A0Z9HIZ3 QuyLuatSongCon 13.mpg.005

Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=J4Z0BBWJ QuyLuatSongCon 14.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=QOCEMCD5 QuyLuatSongCon 14.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=0QVR33QR QuyLuatSongCon 14.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=BZ6H0ZSR QuyLuatSongCon 14.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=90NV2J0C QuyLuatSongCon 14.mpg.005

Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=9Y7NZM18 QuyLuatSongCon 15.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=I1LDTJ5Y QuyLuatSongCon 15.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=9CDAAYRZ QuyLuatSongCon 15.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=AJ9RW0W9 QuyLuatSongCon 15.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=K14OMQ45 QuyLuatSongCon 15.mpg.005

Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=LN7SIGR3 QuyLuatSongCon 16.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=7S20GSZ1 QuyLuatSongCon 16.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=X45JRCRJ QuyLuatSongCon 16.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=YSTXYQ1P QuyLuatSongCon 16.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=C7MK8GXK QuyLuatSongCon 16.mpg.005

Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=0SC3O0R0 QuyLuatSongCon 17.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=QKSOE9HU QuyLuatSongCon 17.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=JACUZQ9H QuyLuatSongCon 17.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=ZLAYTOVI QuyLuatSongCon 17.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=76ES8E1A QuyLuatSongCon 17.mpg.005

Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=OVARV34I QuyLuatSongCon 18.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=ZPHHBA4S QuyLuatSongCon 18.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=WY9D03AR QuyLuatSongCon 18.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=9QXZLCUM QuyLuatSongCon 18.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=P5HMFRLO QuyLuatSongCon 18.mpg.005

Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=XD66N18O QuyLuatSongCon 19.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=4NTKML3R QuyLuatSongCon 19.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=PJPUU685 QuyLuatSongCon 19.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=E52XH5NK QuyLuatSongCon 19.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=3OFGPCX3 QuyLuatSongCon 19.mpg.005

Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=LEC4CYFJ QuyLuatSongCon 20.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=KSNL6C50 QuyLuatSongCon 20.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=CLFFB7U0 QuyLuatSongCon 20.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=OI3TYU22 QuyLuatSongCon 20.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=1EU8VHF6 QuyLuatSongCon 20.mpg.005

Tap 21
http://www.megaupload.com/?d=EB3YJ4ZT QuyLuatSongCon 21.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=1XL3RHEL QuyLuatSongCon 21.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=O7XS442Y QuyLuatSongCon 21.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=93R061UG QuyLuatSongCon 21.mpg.004
http://www.megaupload.com/?d=IWST2E5L QuyLuatSongCon 21.mpg.005

Tap 22
http://www.megaupload.com/?d=O7D8GFXQ QuyLuatSongCon 22.mpg.005
http://www.megaupload.com/?d=CKQ8E59T QuyLuatSongCon 22.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=EZ1RZPMO QuyLuatSongCon 22.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=DQV7OBUZ QuyLuatSongCon 22.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=SCC0TE2J QuyLuatSongCon 22.mpg.004

Tap 23
http://www.megaupload.com/?d=Y9119274 QuyLuatSongCon 23.mpg.005
http://www.megaupload.com/?d=SBWCAVTS QuyLuatSongCon 23.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=7BS5EOYJ QuyLuatSongCon 23.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=K0F15MV8 QuyLuatSongCon 23.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=0NFOBH90 QuyLuatSongCon 23.mpg.004

Tap 24
http://www.megaupload.com/?d=FFRF53WF QuyLuatSongCon 24.mpg.005
http://www.megaupload.com/?d=MYB0ZVYE QuyLuatSongCon 24.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=JLQHRDYB QuyLuatSongCon 24.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=T5AGILJ6 QuyLuatSongCon 24.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=OV4RVCVN QuyLuatSongCon 24.mpg.004

Tap 25
http://www.megaupload.com/?d=HLG1BYEP QuyLuatSongCon 25.mpg.005
http://www.megaupload.com/?d=EEF92K31 QuyLuatSongCon 25.mpg.001
http://www.megaupload.com/?d=G6AQJF6R QuyLuatSongCon 25.mpg.002
http://www.megaupload.com/?d=QZWEAS7T QuyLuatSongCon 25.mpg.003
http://www.megaupload.com/?d=7NT60SF8 QuyLuatSongCon 25.mpg.004

Upload xong tron bo^....dtsexpert
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=198962

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét