10 thg 1, 2012

Khí Phách Hào Tình - TVB 32/32Tâp USLT - HDrip avi, MKV

Khí Phách Hào Tình
No Regrets

Sản xuất: Lee Tim Shing (Point of No Return, Man Trong Charge, Rosy Business, Fistful của lập trường)
Script Writer: Cheung Wah Biu (Safe Guards), Chan Yi Jing (Cupid Stupid)
Episodes: 30


CastWayne Lai
Sheren Tang
Raymond Wong
Fala Chen
Pierre Ngo
Ngok Wah
Susan Tse
Nancy Wu
Ben Wong
Elena Kong
Kara Hui
Evergreen Mak


HDTV Rip
01: http://www.megaupload.com/?d=IWT5O51R new link
02: http://www.megaupload.com/?d=EKSSWX0I new link
03: http://www.megaupload.com/?d=GQ7CMWHX new link
04: http://www.megaupload.com/?d=53NMUJ2I new link
05: http://www.megaupload.com/?d=JXJAAQ4Z new link
06: http://www.megaupload.com/?d=ALRS9ILZ new link
07: http://www.megaupload.com/?d=O413AOBL new link
08: http://www.megaupload.com/?d=R85CQAWM new link
09: http://www.megaupload.com/?d=GXHISVJ0 new link
10: http://www.megaupload.com/?d=MASAW4VC new link
11: http://www.megaupload.com/?d=ITWQQ1RG new link
12: http://www.megaupload.com/?d=I7ZP2OTT new link
13: http://www.megaupload.com/?d=RJS45ZQ5 new link
14: http://www.megaupload.com/?d=67NTZ170 new link
15: http://www.megaupload.com/?d=ZLYMAX9V new link
16: http://www.megaupload.com/?d=KYZ6U3QC new link
17: http://www.megaupload.com/?d=DX4FCQUZ new link
18: http://www.megaupload.com/?d=KTRAZNZ1 new link
19: http://www.megaupload.com/?d=LXC32CJY new link
20: http://www.megaupload.com/?d=09MI1X4R new link
21: http://www.megaupload.com/?d=Z53O47XB new link
22: http://www.megaupload.com/?d=OW23IOT7 new link
23: http://www.megaupload.com/?d=LR0IETFN new link
24: http://www.megaupload.com/?d=G2SDMF7R new link
25: http://www.megaupload.com/?d=JOT59NRS new link
26: http://www.megaupload.com/?d=XM085HWO new link
27: http://www.megaupload.com/?d=GTLRCC15 new link
28: http://www.megaupload.com/?d=H3K15ZE1 new link
29: http://www.megaupload.com/?d=PUTIYCVU new link
30: http://www.megaupload.com/?d=3KUYAOOC new link
31: http://www.megaupload.com/?d=VS0CUX4N new link
32End: http://www.megaupload.com/?d=L9JIDPJC new link


Cat Cat Upload 
Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=UP3T8G9W
Tập 02 http://www.megaupload.com/?d=8PGFEADA
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=IYTDOQ1N
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=QOJL39JB 
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=0ZN2JHSY
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=TZ1W18GP
Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=XCPK35GC
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=00JRU0Y6
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=0W58W4A0
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=1UAYA1YQ
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=D8R91E1F
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=321A9YS1
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=9ZPH2XCG
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=85GAF48Q
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=KEP84BGG
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=O0EIEUM2
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=70SK3ZT0
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=PKXT29B6
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=Y34B2H1I
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=XDM2DSAN
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=UJ8IOC3D
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=WX200AM1
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=K1OPCI0A
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=V6B0HJ0A
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=KN1B7O8A
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=ZA9KHE37
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=T2QP7SOK
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=G30IY7J2
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=2K0ND092
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=EZV80PQO
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=PDO8X910
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=EDB8LA7T


MKV 720P High Quality (2 Audio) by Sufu (32/32)
Link Folder: http://www.megaupload.com/?f=ZI7Y5AKU

DVD Retail Remuxed
DVD 01: http://www.megaupload.com/?f=BR0KX7AQ
DVD 02: http://www.megaupload.com/?f=PLS5531B
DVD 03: http://www.megaupload.com/?f=BOIC9RTU
DVD 04: http://www.megaupload.com/?f=O5XVH4OU
DVD 05: http://www.megaupload.com/?f=34KE3G30
DVD 06: http://www.megaupload.com/?f=GOKXVY4E
DVD 07: http://www.megaupload.com/?f=AIIKNBGB
DVD 08: http://www.megaupload.com/?f=RGPXCX60
DVD 09: http://www.megaupload.com/?f=1ZPZPDJ1
DVD 10: http://www.megaupload.com/?f=3ZHEHVLU
DVD 11: http://www.megaupload.com/?f=R4WHYAAZ
DVD 12: http://www.megaupload.com/?f=6ZRY2XW0
DVD 13: http://www.megaupload.com/?f=S53Y9470
DVD 14: http://www.megaupload.com/?f=30J16XN9
DVD 15: http://www.megaupload.com/?f=ZU3H0WV9
DVD 16End: http://www.megaupload.com/?f=A75PIJW3

tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=386614

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét