10 thg 1, 2012

Trung Hoa Đại Trượng Phu - TQ - 40/40 Taphttp://www.freebyte.com/hjsplit/
http://www.flashget.com/en/download.htm

Flashget List:
Tap 01-04: http://www.megaupload.com/?d=7TV2E2R5
Tap 05-08: http://www.megaupload.com/?d=PI8X6WPU
Tap 09-12: http://www.megaupload.com/?d=91J9KFY1
Tap 13-16: http://www.megaupload.com/?d=9ZL5O10F
Tap 17-20: http://www.megaupload.com/?d=65TDS6I3
Tap 21-24: http://www.megaupload.com/?d=Q09T9IPP
Tap 25-28: http://www.megaupload.com/?d=8U6VWB3M
Tap 29-32: http://www.megaupload.com/?d=MW4Y2IA3
Tap 33-36: http://www.megaupload.com/?d=CMG3O4HB
Tap 37-40: http://www.megaupload.com/?d=2HKNBICETap 1
1.1 http://www.megaupload.com/?d=9S63EHJ4
1.2 http://www.megaupload.com/?d=TP3P00QW
1.3 http://www.megaupload.com/?d=HYZXZMZH
1.4 http://www.megaupload.com/?d=SSV5O50D
1.5 http://www.megaupload.com/?d=8T12S5TD

Tap 2
2.1 http://www.megaupload.com/?d=E7FLCHF1
2.2 http://www.megaupload.com/?d=P0M8JPSW
2.3 http://www.megaupload.com/?d=9THO34WQ
2.4 http://www.megaupload.com/?d=QC7911V2
2.5 http://www.megaupload.com/?d=7YRX1CEW

Tap 3
3.1 http://www.megaupload.com/?d=UZ5BYIRB
3.2 http://www.megaupload.com/?d=ZXA3D48X
3.3 http://www.megaupload.com/?d=FC40HAMR
3.4 http://www.megaupload.com/?d=RBT6H2IZ
3.5 http://www.megaupload.com/?d=POEP0ESE

Tap 4
4.1 http://www.megaupload.com/?d=CTA54AZ2
4.2 http://www.megaupload.com/?d=P51J0YK9
4.3 http://www.megaupload.com/?d=9HF8GABR
4.4 http://www.megaupload.com/?d=47WAANBV
4.5 http://www.megaupload.com/?d=D9C6P0KA

Tap 5
5.1 http://www.megaupload.com/?d=4JOB9XOT
5.2 http://www.megaupload.com/?d=IMQESHB8
5.3 http://www.megaupload.com/?d=QJBGUVBV
5.4 http://www.megaupload.com/?d=2E1MX9DV
5.5 http://www.megaupload.com/?d=U68ZTOXB

Tap 6
6.1 http://www.megaupload.com/?d=X2NEZU2D
6.2 http://www.megaupload.com/?d=47C7OIKE
6.3 http://www.megaupload.com/?d=S4LJ4WDS
6.4 http://www.megaupload.com/?d=3MOKBL1L
6.5 http://www.megaupload.com/?d=BSPI7VF6

Tap 7
7.1 http://www.megaupload.com/?d=MLCJ2GDG
7.2 http://www.megaupload.com/?d=F9V6UU90
7.3 http://www.megaupload.com/?d=DMGTPD1V
7.4 http://www.megaupload.com/?d=T7OPCJ7X
7.5 http://www.megaupload.com/?d=FGNSYVVO

Tap 8
8.1 http://www.megaupload.com/?d=UJI3NL7A
8.2 http://www.megaupload.com/?d=X1GYF1VW
8.3 http://www.megaupload.com/?d=86VI7BJU
8.4 http://www.megaupload.com/?d=0HP6B9NS
8.5 http://www.megaupload.com/?d=G2CGCXJ6

Tap 9
9.1 http://www.megaupload.com/?d=GDJBTVPL
9.2 http://www.megaupload.com/?d=RAO54PPB
9.3 http://www.megaupload.com/?d=2BIJ1VOG
9.4 http://www.megaupload.com/?d=XEJL0KYJ
9.5 http://www.megaupload.com/?d=7H0RM0YD

Tap 10
10.1 http://www.megaupload.com/?d=BTUXHGQO
10.2 http://www.megaupload.com/?d=218IWIJO
10.3 http://www.megaupload.com/?d=HDSKOEKZ
10.4 http://www.megaupload.com/?d=INLW59G8
10.5 http://www.megaupload.com/?d=O17D6VAP

Tap 11
11.1 http://www.megaupload.com/?d=K2VBUN8W
11.2 http://www.megaupload.com/?d=YZ15NR7N
11.3 http://www.megaupload.com/?d=80810UGB
11.4 http://www.megaupload.com/?d=4YF5NVDC
11.5 http://www.megaupload.com/?d=PB1I9YV1

Tap 12
12.1 http://www.megaupload.com/?d=BDNB799J
12.2 http://www.megaupload.com/?d=O65T0PCK
12.3 http://www.megaupload.com/?d=CAFLS9G6
12.4 http://www.megaupload.com/?d=XQ1KF9C5
12.5 http://www.megaupload.com/?d=K3XOX6K7

Tap 13
13.1 http://www.megaupload.com/?d=1K20Y0B1
13.2 http://www.megaupload.com/?d=4C98C1LM
13.3 http://www.megaupload.com/?d=ANWF8AS9
13.4 http://www.megaupload.com/?d=C8B80K0R
13.5 http://www.megaupload.com/?d=Q86S3UCM

Tap 14
14.1 http://www.megaupload.com/?d=T6IPT1FA
14.2 http://www.megaupload.com/?d=Y1K1FIOZ
14.3 http://www.megaupload.com/?d=5D7ZHHGQ
14.4 http://www.megaupload.com/?d=14V9ZCIR
14.5 http://www.megaupload.com/?d=NNNV7YOE

Tap 15
15.1 http://www.megaupload.com/?d=7S56LW86
15.2 http://www.megaupload.com/?d=HPEMLC45
15.3 http://www.megaupload.com/?d=JK3DCWKX
15.4 http://www.megaupload.com/?d=V7IGCAN8
15.5 http://www.megaupload.com/?d=TSYG301W

Tap 16
16.1 http://www.megaupload.com/?d=IEGUPBMN
16.2 http://www.megaupload.com/?d=K986R36Q
16.3 http://www.megaupload.com/?d=S0D239YJ
16.4 http://www.megaupload.com/?d=JM8EB1WQ
16.5 http://www.megaupload.com/?d=W9GLZFXJ

Tap 17
17.1 http://www.megaupload.com/?d=3BARS3EK
17.2 http://www.megaupload.com/?d=7H42FFG4
17.3 http://www.megaupload.com/?d=8S3U7YZO
17.4 http://www.megaupload.com/?d=BK3DNGH0
17.5 http://www.megaupload.com/?d=L4F407EG

Tap 18
18.1 http://www.megaupload.com/?d=P17QEMZY
18.2 http://www.megaupload.com/?d=RX3Y6B7K
18.3 http://www.megaupload.com/?d=BO61473W
18.4 http://www.megaupload.com/?d=Y0BNM8JJ
18.5 http://www.megaupload.com/?d=7CHVHRTB

Tap 19
19.1 http://www.megaupload.com/?d=CB07G0AB
19.2 http://www.megaupload.com/?d=CPBFUXQG
19.3 http://www.megaupload.com/?d=1S691HMB
19.4 http://www.megaupload.com/?d=5D670W06
19.5 http://www.megaupload.com/?d=8QX9II3I

Tap 20
20.1 http://www.megaupload.com/?d=VGCMYMAU
20.2 http://www.megaupload.com/?d=116FSMZT
20.3 http://www.megaupload.com/?d=NKTXCTS9
20.4 http://www.megaupload.com/?d=V8PP0ZRM
20.5 http://www.megaupload.com/?d=P24HAUWD

Tap 21
21.1 http://www.megaupload.com/?d=KOJ5JWSJ
21.2 http://www.megaupload.com/?d=61WJ6V44
21.3 http://www.megaupload.com/?d=YEVOVOGX
21.4 http://www.megaupload.com/?d=PB1BVQ41
21.5 http://www.megaupload.com/?d=BV2VY5WQ

Tap 22
22.1 http://www.megaupload.com/?d=ZLH3WFA5
22.2 http://www.megaupload.com/?d=YL4FQXGU
22.3 http://www.megaupload.com/?d=DZ41X38H
22.4 http://www.megaupload.com/?d=L864GXXJ
22.5 http://www.megaupload.com/?d=PACXDEPB

Tap 23
23.1 http://www.megaupload.com/?d=5W3V46TV
23.2 http://www.megaupload.com/?d=7OK7Y17Q
23.3 http://www.megaupload.com/?d=9PZVR8A5
23.4 http://www.megaupload.com/?d=WWHHF4SJ
23.5 http://www.megaupload.com/?d=JN5OL40P

Tap 24
24.1 http://www.megaupload.com/?d=W9E6Y7KX
24.2 http://www.megaupload.com/?d=SIFBCN35
24.3 http://www.megaupload.com/?d=VT97IR1K
24.4 http://www.megaupload.com/?d=MT70T43Y
24.5 http://www.megaupload.com/?d=OICCLTE4

Tap 25
25.1 http://www.megaupload.com/?d=BIUTRT7U
25.2 http://www.megaupload.com/?d=VYJP9TWA
25.3 http://www.megaupload.com/?d=CR2FYSQU
25.4 http://www.megaupload.com/?d=8R3V7NGZ
25.5 http://www.megaupload.com/?d=PONACOGV

Tap 26
26.1 http://www.megaupload.com/?d=VGHMMZ92
26.2 http://www.megaupload.com/?d=L5BH1NKI
26.3 http://www.megaupload.com/?d=LLXKLWE6
26.4 http://www.megaupload.com/?d=9PEW2QY3
26.5 http://www.megaupload.com/?d=P7OFCGLK

Tap 27
27.1 http://www.megaupload.com/?d=SKE7NUTB
27.2 http://www.megaupload.com/?d=QPC4767T
27.3 http://www.megaupload.com/?d=VIYO1005
27.4 http://www.megaupload.com/?d=M8K3J74O
27.5 http://www.megaupload.com/?d=GCZG3HHV

Tap 28
28.1 http://www.megaupload.com/?d=66VQAKKP
28.2 http://www.megaupload.com/?d=RNMHNZ2C
28.3 http://www.megaupload.com/?d=X29IN9CK
28.4 http://www.megaupload.com/?d=1WL5TBMU
28.5 http://www.megaupload.com/?d=FEF93WJJ

Tap 29
29.1 http://www.megaupload.com/?d=Y9EJLPZW
29.2 http://www.megaupload.com/?d=4LJ4EM87
29.3 http://www.megaupload.com/?d=IBF9N41O
29.4 http://www.megaupload.com/?d=HH8GZ6OQ
29.5 http://www.megaupload.com/?d=OT5EYYAP

Tap 30
30.1 http://www.megaupload.com/?d=P7REZJBG
30.2 http://www.megaupload.com/?d=RJUAFOVW
30.3 http://www.megaupload.com/?d=V9NW47X6
30.4 http://www.megaupload.com/?d=7CJ0L0XB
30.5 http://www.megaupload.com/?d=0YVFJH5F

Tap 31
31.1 http://www.megaupload.com/?d=KVX28FBX
31.2 http://www.megaupload.com/?d=WH3DNDHB
31.3 http://www.megaupload.com/?d=K4V7BT5T
31.4 http://www.megaupload.com/?d=S7TY1AH2
31.5 http://www.megaupload.com/?d=ZXOILOM2

Tap 32
32.1 http://www.megaupload.com/?d=SUTXNE2O
32.2 http://www.megaupload.com/?d=Q2U5824W
32.3 http://www.megaupload.com/?d=UWCNOISX
32.4 http://www.megaupload.com/?d=6LGO0YOI
32.5 http://www.megaupload.com/?d=YJY3O9UW

Tap 33
33.1 http://www.megaupload.com/?d=DTWEZ7CX
33.2 http://www.megaupload.com/?d=GXCNDLTH
33.3 http://www.megaupload.com/?d=S7RCPDEF
33.4 http://www.megaupload.com/?d=HMA9DWMT
33.5 http://www.megaupload.com/?d=ORH10F3K

Tap 34
34.1 http://www.megaupload.com/?d=1BG942YH
34.2 http://www.megaupload.com/?d=L7GGF9VF
34.3 http://www.megaupload.com/?d=DBQZYH44
34.4 http://www.megaupload.com/?d=NESQHJ2I
34.5 http://www.megaupload.com/?d=8H0ZJLIA

Tap 35
35.1 http://www.megaupload.com/?d=73JJEHFL
35.2 http://www.megaupload.com/?d=HAIC614K
35.3 http://www.megaupload.com/?d=DM946XNT
35.4 http://www.megaupload.com/?d=9PCU0WDX
35.5 http://www.megaupload.com/?d=AO1TCGNF

Tap 36
36.1 http://www.megaupload.com/?d=49N7OQFP
36.2 http://www.megaupload.com/?d=AB4E0VPQ
36.3 http://www.megaupload.com/?d=FWL730N0
36.4 http://www.megaupload.com/?d=KKTXI2B8
36.5 http://www.megaupload.com/?d=5OLV2Y5G

Tap 37
37.1 http://www.megaupload.com/?d=57V8H4WI
37.2 http://www.megaupload.com/?d=UMMAKZH0
37.3 http://www.megaupload.com/?d=0VOLH0TW
37.4 http://www.megaupload.com/?d=GTT6Z2QK
37.5 http://www.megaupload.com/?d=PA39OWJV

Tap 38
38.1 http://www.megaupload.com/?d=K4VBTZI7
38.2 http://www.megaupload.com/?d=0X1OREJ0
38.3 http://www.megaupload.com/?d=25ZRPNKN
38.4 http://www.megaupload.com/?d=9U9E8ZF1
38.5 http://www.megaupload.com/?d=KR7DE59H

Tap 39
39.1 http://www.megaupload.com/?d=6R2YL2AR
39.2 http://www.megaupload.com/?d=S99WDCXJ
39.3 http://www.megaupload.com/?d=D43AD40A
39.4 http://www.megaupload.com/?d=9T9I1LT2
39.5 http://www.megaupload.com/?d=4LIDPES0

Tap 40
40.1 http://www.megaupload.com/?d=YI8DPVON
40.2 http://www.megaupload.com/?d=704YEJD3
40.3 http://www.megaupload.com/?d=54OXQARO
40.4 http://www.megaupload.com/?d=H0KF0WMK
40.5 http://www.megaupload.com/?d=KVNDWUOJ

Het


unlimited
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=8314

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét