9 thg 1, 2012

Liêu Trai Lục Ký - TQ 36/36 - USLTphim này có 6 cốt chuyện, 1 chuyện gồm 6 tập

01) http://www.megaupload.com/?d=CZ43JXMA
02) http://www.megaupload.com/?d=OMMMU23D
03) http://www.megaupload.com/?d=F0BZUVQD
04) http://www.megaupload.com/?d=LCYJQBM5
05) http://www.megaupload.com/?d=1MKHD5D4 
06) http://www.megaupload.com/?d=YSXIH7GK 

07) http://www.megaupload.com/?d=VPHFLDK7 
08) http://www.megaupload.com/?d=JON627WM 
09) http://www.megaupload.com/?d=31650JTQ
10) http://www.megaupload.com/?d=GWDZ93OC
11) http://www.megaupload.com/?d=KP5Q5TZJ
12) http://www.megaupload.com/?d=4A6DXCQP

13) http://www.megaupload.com/?d=70WO4G80
14) http://www.megaupload.com/?d=VDFMM5SE
15) http://www.megaupload.com/?d=F7ATI6RT 
16) http://www.megaupload.com/?d=K5HJO7TP 
17) http://www.megaupload.com/?d=QJ17H2D2 
18) http://www.megaupload.com/?d=3EFYC8PN

19) http://www.megaupload.com/?d=1X4E61JN 
20) http://www.megaupload.com/?d=D8EKJPRY 
21) http://www.megaupload.com/?d=VS4N94GU
22) http://www.megaupload.com/?d=22VFDQ2N
23) http://www.megaupload.com/?d=G5YMNLZV
24) http://www.megaupload.com/?d=F4UVA8MS

25) http://www.megaupload.com/?d=17H4QW01 
26) http://www.megaupload.com/?d=77B6HMKQ 
27) http://www.megaupload.com/?d=KIVMBIB9 
28) http://www.megaupload.com/?d=7RPO5AN1
29) http://www.megaupload.com/?d=86MJTC2M
30) http://www.megaupload.com/?d=AHNAP0HY

31) http://www.megaupload.com/?d=7OBFWY29
32) http://www.megaupload.com/?d=1WDWTJKX
33) http://www.megaupload.com/?d=FYOL77B8
34) http://www.megaupload.com/?d=6WVNLR3S
35) http://www.megaupload.com/?d=WXH71KMD
36) http://www.megaupload.com/?d=IY8T6C8O

MKV format by Sis Cat Cat
Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=HNSAM765
Tập 02 http://www.megaupload.com/?d=R8LXQO34
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=2ZPHO9HT
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=K5UUTW0O
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=GZCXLMXW
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=66QZOP0J

Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=XABMMC77
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=OGC8XJ2I
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=EBE7NI6Y
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=4KXN6DW6
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=JYZ9VV15
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=XP4XZ8Y4

Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=22IDSYF0
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=HJ6S0458
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=VFHRMY4W
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=DEBW15HW
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=VZ9OBNIX
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=YTET8UNF

Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=LYD2K29I
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=4167IVD7
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=4VC3ONCI
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=FAFJHWC7
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=GYQNKB43
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=SP2PSRX3

Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=418TEPP3
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=R6X559TG
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=3H7NZ9BY
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=0XV58WXV
Tãp 29 http://www.megaupload.com/?d=FP5NCQC7
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=7A3FG3MF

Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=K8RWEA67
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=AJQS20DC
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=LN9ZUP50
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=II5UFZ22
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=1UYRPZ05
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=2JHYAZDW


BigNick
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=376540

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét