4 thg 1, 2012

Thôn Tính Thái Dương - HQ, 25/25 Tâp US LT.

Thôn Tính Thái Dương
Swallow the Sun

Director: Yoo Chul Yong
Screenwriter: Choi Wan Kyu 

Genre: Romance, action
Episodes: 25
Broadcast network: SBS 


Cast:
Ji Sung
Yeo Jin Goo
Sung Yu Ri
Lee Young Yoo
So Yi Hyun
Lee Wan
Han Ji Yun
Yoo Oh Sung
Jun Kwang Ryul
Jin Goo
Kim Jung Tae
Ma Dong Suk
Kim Sae Rom
Jo Sang Kyu
Yun Woo Hyun Jin
Choi Ran
Lee Jae Yong 


HDTV Rip
Tâp 01
http://www.megaupload.com/?d=G2CZDWCN
Tâp 02 
http://www.megaupload.com/?d=HSHX1GJR
Tâp 03
http://www.megaupload.com/?d=GBLT722Y
Tâp 04
http://www.megaupload.com/?d=3DSOVXJP
Tâp 05
http://www.megaupload.com/?d=9F5YLQWD
Tâp 06
http://www.megaupload.com/?d=TN4IQV6Y
Tâp 07
http://www.megaupload.com/?d=UDUPL3WO
Tâp 08
http://www.megaupload.com/?d=ACVBL200
Tâp 09
http://www.megaupload.com/?d=JEB178BC
Tâp 10
http://www.megaupload.com/?d=99TU78FD
Tâp 11
http://www.megaupload.com/?d=91WO2T14
Tâp 12
http://www.megaupload.com/?d=3FCG8D80
Tâp 13
http://www.megaupload.com/?d=EFTR76P4
Tâp 14
http://www.megaupload.com/?d=V2ARAYS2
Tâp 15
http://www.megaupload.com/?d=NAK9A5JK
Tâp 16
http://www.megaupload.com/?d=EP4IX7VL
Tâp 17
http://www.megaupload.com/?d=6VBHK9UV
Tâp 18
http://www.megaupload.com/?d=JSPZ9NCQ
Tâp 19
http://www.megaupload.com/?d=OZ4PUY3W
Tâp 20 HD Fixed
http://www.megaupload.com/?d=BO9ZQMC7
Tâp 21
http://www.megaupload.com/?d=3C4NIA4N
Tâp 22
http://www.megaupload.com/?d=2ZTT1D3G
Tâp 23
http://www.megaupload.com/?d=MZCDAIKA
Tâp 24
http://www.megaupload.com/?d=XUZ4BM95
Tâp 25 End
http://www.megaupload.com/?d=BDQR0HAU


 Tinh Buon
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=0OZTTKGF
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=Q5F672C8
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=M0JEB3K4
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=GMLJ98NC
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=LADV8JQ8 
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=EL4HRBBB
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=VGYBSQ9P
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=SLNPOQSJ
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=RTDYCG97
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=ZBHEVYW3
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=FFKK48PM
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=0771RT4N 
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=3Y1FQ4OS
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=FOMBUUNM
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=M3KRTBQ1
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=4OLSUL7X
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=T1WSDVJU
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=W9AMMZTB
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=XSOUGVRU 
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=XQ3B3KEN
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=7A0B68EZ
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=S64LCNX5
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=GY8LLZOS
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=PS8ADTX3
Tập 25-Hết: http://www.megaupload.com/?d=F0R6CO7N

 ngtthuy
01.1: http://hotfile.com/dl/26239275/817f5...1.avi.001.html
01.2: http://hotfile.com/dl/26239664/a993b...1.avi.002.html
02.1: http://hotfile.com/dl/26269793/c60f4...2.avi.001.html
02.2: http://hotfile.com/dl/26276552/f5898...2.avi.002.html
03.1: http://hotfile.com/dl/26240915/1e326...3.avi.001.html
03.2: http://hotfile.com/dl/26241136/86a55...3.avi.002.html
04.1: http://hotfile.com/dl/26240406/2e281...4.avi.001.html
04.2: http://hotfile.com/dl/26240466/71729...4.avi.002.html
05.1: http://hotfile.com/dl/26271448/be720...5.avi.001.html
05.2: http://hotfile.com/dl/26271797/2f888...5.avi.002.html
06.1: http://hotfile.com/dl/26252319/6a12b...6.avi.001.html
06.2: http://hotfile.com/dl/26252506/070cb...6.avi.002.html
07.1: http://hotfile.com/dl/26517629/1c866...7.avi.001.html
07.2: http://hotfile.com/dl/26517762/d871f...7.avi.002.html
08.1: http://hotfile.com/dl/26525035/669a4...8.avi.001.html
08.2: http://hotfile.com/dl/26523065/696f8...8.avi.002.html
09.1: http://hotfile.com/dl/26520705/27067...9.avi.001.html
09.2: http://hotfile.com/dl/26520791/e1477...9.avi.002.html
10.1: http://hotfile.com/dl/26521348/893a4...0.avi.001.html
10.2: http://hotfile.com/dl/26521745/9faf9...0.avi.002.html
11.1: http://hotfile.com/dl/26522656/b4d72...1.avi.001.html
11.2: http://hotfile.com/dl/26522727/5508d...1.avi.002.html
12.1: http://hotfile.com/dl/26526330/f6774...2.avi.001.html
12.2: http://hotfile.com/dl/26526218/713c7...2.avi.002.html
13.1: http://hotfile.com/dl/26784934/eff16...3.avi.001.html
13.2: http://hotfile.com/dl/26784931/9d73e...3.avi.002.html
14.1: http://hotfile.com/dl/26780578/9034d...4.avi.001.html
14.2: http://hotfile.com/dl/26779676/de8c7...4.avi.002.html
15.1: http://hotfile.com/dl/26789007/6ee36...5.avi.001.html
15.2: http://hotfile.com/dl/26789058/7381e...5.avi.002.html
16.1: http://hotfile.com/dl/26973673/328a4...6.avi.001.html
16.2: http://hotfile.com/dl/26973558/47930...6.avi.002.html
17.1: http://hotfile.com/dl/26975192/8b7aa...7.avi.001.html
17.2: http://hotfile.com/dl/26975402/8b999...7.avi.002.html
18.1: http://hotfile.com/dl/26974042/a97f9...8.avi.001.html
18.2: http://hotfile.com/dl/26974094/124f6...8.avi.002.html
19.1: http://hotfile.com/dl/26976512/e12ec...9.avi.001.html
19.2: http://hotfile.com/dl/26976462/8671e...9.avi.002.html
20.1: http://hotfile.com/dl/26976182/a1151...0.avi.001.html
20.2: http://hotfile.com/dl/26976287/d7423...0.avi.002.html
21.1: http://hotfile.com/dl/27075892/e4ff6...1.avi.001.html
21.2: http://hotfile.com/dl/27075608/af21a...1.avi.002.html
22.1: http://hotfile.com/dl/27073817/97c1c...2.avi.001.html
22.2: http://hotfile.com/dl/27073828/6ca90...2.avi.002.html
23.1: http://hotfile.com/dl/27070820/5ed24...3.avi.001.html
23.2: http://hotfile.com/dl/27070884/36c6e...3.avi.002.html
24.1: http://hotfile.com/dl/27071705/60b43...4.avi.001.html
24.2: http://hotfile.com/dl/27071572/4028d...4.avi.002.html
25.1: http://hotfile.com/dl/27073227/faefb...d.avi.001.html
25.2: http://hotfile.com/dl/27073087/8a7e0...d.avi.002.html


01 : http://www.midupload.com/1985uxs7xk2u
02 : http://www.midupload.com/7hgu4cr54c1e
03 : http://www.midupload.com/dgcs4hmufnw1
04 : http://www.midupload.com/ualeptn9e47u
05 : http://www.midupload.com/b1yxbzrwbfug
06 : http://www.midupload.com/hbpupss109bp
07 : http://www.midupload.com/w5t66sdhq5tb
08 : http://www.midupload.com/kyrb18gx7uze
09 : http://www.midupload.com/eh5v3efy2kkk
10 : http://www.midupload.com/9jmbg42gaeeg
11 : http://www.midupload.com/a7ul287i124c
12 : http://www.midupload.com/skspbr4r4uxr
13 : http://www.midupload.com/r33ntv0tbolp
14 : http://www.midupload.com/o07jt32v2xbk
15 : http://www.midupload.com/m8r9whasjwn5
16 : http://www.midupload.com/uvdu2u5h5rxe
17 : http://www.midupload.com/3djw1dp6m1p6
18 : http://www.midupload.com/w8c04ucm58to
19 : http://www.midupload.com/imk5mpefokky
20 : http://www.midupload.com/9l0cc4nwi90w
21 : http://www.midupload.com/035rctkk5z8p
22 : http://www.midupload.com/8b4ti7sol7bz
23 : http://www.midupload.com/uh1uug19kcus
24 : http://www.midupload.com/9lbq8qhemghd
25 : http://www.midupload.com/xdzx2y0s3ydo

Link folder : 

http://hotfile.com/list/283546/1618b50

http://www.midupload.com/jennythuy/7...ntinhthaiduong 

tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=267667

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét